Oznam 1

Vážení zákazníci, v zmysle ustanovení Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Vás informujeme, že zabezpečujeme na našich prevádzkach v Žiline a v Bytči  BEZPLATNÝ ZBER ODPADOVÝCH PNEUMATÍK.

Oznam 2

Spoločnosť MZ PNEU, s.r.o. oznamuje, že na svojich prevádzkach v Žiline a v Bytči zabezpečuje bezplatný spätný zber odpadových pneumatík. Spoločnosť ako autorizovaný výrobca pneumatík registrovaný v Registri výrobcov Ministerstva životného prostredia SR je povinná zabezpečiť na vlastné náklady zhodnotenie vyzbieraných odpadových pneumatík a ich recykláciu, čím prispieva k ochrane životného prostredia. Aj naši zákazníci môžu predchádzať vzniku odpadových pneumatík aj tým spôsobom, že budú používať kvalitné pneumatiky s dlhou životnosťou. Odpadové pneumatiky nepatria do prírody, ale do servisov alebo na zberný dvor obce, ak ich obec prijíma.

Oznam 3

Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania – plnenia
povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku za rok 20l7

Scan10001

Oznam 4

Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania – plnenia
povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku za rok 20l8

Sprava o funkcnosti systemu individualneho nakladania 2018